BBTU regler & love

 

 

§ 1. - UNIONENS NAVN OG FORMÅL

 

Unionens navn er Bornholms Bord-Tennis Union (BBTU).

    

Dens formål er at være bindeled mellem de bornholmske foreninger, og at udbrede kendskabet til spillet på Bornholm.

 

§ 2. - OPTAGELSE I UNIONEN

 

Som medlemmer af unionen kan optages enhver sportsforening, der dyrker bordtennis, og som hører hjemme på Bornholm.

 

§ 3.

 

Enhver sportsforening, der ønsker at indtræde som medlem af i unionen, må til bestyrelsen indsende begæring herom, underskrevet af formanden. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Der gives foreningen meddelelse herom. Senest 14 dage derefter skal kontingent for det løbende år være indbetalt til unionens kasserer, og først da er klubben medlem af unionen. Overholdes forannævnte ikke, må foreningen søge på ny.

 

§ 4.

 

Kontingentet fastsættes på¨det årlige repræsentantskabsmøde, dog således, at der kan udskrives ekstrakontingent, såfremt DBTU i henhold til § 3 i sine love udskriver ekstrakontingent.

 

Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts, og kontingentet skal være indbetalt inden det ordinære repræsentantskabsmøde for det løbende regnskabsår. Er kontingentet ikke betalt inden repræsentantskabsmødet, har foreningen ingen stemmeret i unionen, før kontingentet er betalt.

 

Såfremt kontingentet ikke er betalt inden 1. februar, betragtes foreningen som udmeldt af unionen, og kan kun optages som medlem på ny under iagttagelse af § 3, og samtidig betaling af sin gæld til unionen for den sidste medlemsperiode.

 

§ 5.

 

Udmeldelse af unionen skal ske skriftligt inden 1. februar.

 

§ 6.

 

Enhver under unionen stående forening er forpligtet til:

 

a.        At overholde unionens love og reglementer samt de bestemmelser og anordninger, bestyrelsen til enhver tid måtte finde nødvendige eller hensigtsmæssige.

b.        Til enhver tid at holde unionen underrettet om, hvem der er foreningens formand og kasserer, samt leder af bordtennisafdelingen i foreninger, der dyrker anden sport.

 

§ 7.

 

Såfremt en forening efter bestyrelsens skøn udviser usømmelig adfærd eller nægter at  efterkomme givne anordninger, eller trods opfordring nægter at skride ind mod et foreningsmedlem, der har gjort sig skyldig i sådanne forhold, kan bestyrelsen overfor den pågældende forening, evt. det pågældende medlem, træffe sådanne foranstaltninger, som den måtte anse for hensigtsmæssige.

 

§ 8. - VALG

 

Unionens anliggender varetages af bestyrelsen, der er ansvarlig over for repræsentantskabet, som er unionens højeste myndighed.

 

Repræsentantskabet består af unionens bestyrelse samt klubbernes repræsentanter. Hver af unionens klubber har ret til at sende 2 repræsentanter samt yderligere 1 repræsentant pr. 10 registrerede spillere. Repræsentanter skal være forsynet med skriftlig fuldmagt fra den klub, som de møder for. En repræsentant har kun lov til at repræsentere flere stemmer fra samme klub, når antallet af stemmer er påført fuldmagten.

Klubben har pligt til at lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet.

 

På det årlige repræsentantskabsmøde vælges bestyrelsen for 2 år ad gangen ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem. Formanden og bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, og kasserer  vælges de lige år. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde godkende kortere valgperiode end 2 år. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær. Bestyrelsen nedsætter selv diverse udvalg.

 

Repræsentantskabet vælger desuden 2 revisorer, 1 hvert andet år, og en suppleant. Derudover vælges 1 suppleant, der i tilfælde af forfald indenfor bestyrelsen indtræder. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Ingen kan vælges uden at have været til stede, når valget foregår, hvis ikke man har givet skriftligt tilsagn om at modtage valg. Alle valg foretages, såfremt det måtte ønskes, ved skriftlig afstemning.

 

§ 9. - REPRÆSENTANTSKABET

 

Det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i maj måned, og indkaldes med tre ugers skriftlig varsel til foreningerne. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før mødet. Klubber, der ikke lader sig repræsentere på repræsentantskabsmødet, idømmes en bøde på kr. 200,- til unionens kasse. Bøden skal betales efter reglerne i turneringsreglementets § 27.

 

§ 10.

 

Dagsorden for det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og sekretær

2. Kontrol af fuldmagter.

3. Formandens beretnings, herunder beretning fra udvalgene.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Eventuelt indkomne forslag.

7. Valg.

8. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages).

 

§ 11. - EKSTRAORDINÆRT REPRS.MØDE OG LOVÆNDRINGER

 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og den er forpligtet dertil, når mindst 1/3 af de under unionen stående foreninger indsender skriftlig motiveret begæring til formanden. Mødet skal da afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indvarsles med 8 dages skriftligt varsel, og med fuldstændig dagsorden. Om repræsentation og mødepligt til de ekstraordinære repræsentantskabsmøder gælder de i § 8 anførte bestemmelser.

 

Til ændring i eller tilføjelser til lovene, eller til eksklusion af en forening kræves, at der er almindeligt stemmeflertal.

 

§ 12. - UNIONENS OPLØSNING

 

Bornholms Bord-Tennis Union kan ikke opløses, så længe 3  foreninger modsætter sig dette. I tilfælde af opløsning skal dens midler deles ligeligt mellem foreningerne.

 

Bornholms Bord-Tennis Union er stiftet 23. november 1947. Således vedtaget på det stiftende møde den 23/11-1947 med ændringer vedtaget 4/11-1953, 26/11-1959, 6/11-1963, 2/11-1966, 15/4-1970, 27/4-1981, 27/4-1997, 15/5-1998,14/5-1999 og 20/6-2005.

 

Lovene er senest revideret den 22. maj 2017.